Den opmærksomme besøgende vil sikkert have bemærket, at der flere steder på min hjemmeside er anvendt JavaScripts. Denne sektion skal handle om JavaScripts og deres anvendelse. Jeg vil kun i begrænset omfang komme ind på det programmeringsmæssige. Interesserede der evt. vil udvikle egne Scripts må nødvendigvis beskæftige sig mere indgående med problemområdet. 

Jeg vil her henvise til de angivne ressourcer nederst på denne side. Som udgangspunkt for dette afsnit har jeg læst "JavaScriptbogen" af Michael Moncur, IDG forlag 2001. Visse hovedtræk for JavaScripts vil blive berørt.  

 

 

 

 

 

 

 

JavaScripts er udviklet af Netscape Communication Corporation og blev introduceret med Netscape Navigator 2,0 i 1995. Med JavaScripts er der tale om programmering i et Scriptingsprog  der for afvikling kræver en browser som fortolker. Microsoft har udviklet JScript som betegnelse for implementering af JavaScripts. JavaScripst har udviklet sig med browserne. Tryk her for, at se hvilken version din browser minimum understøtter

Der findes andre Scriptingsprog der kan anvendes i forbindelse med Webapplikationer f.eks. VBScripts, CGI-scripts, og for så vidt også Active-X. Det falder uden for emnet, at komme yderligere ind på det her.

Med JavaScripts kan man lave grafiske effekter på sin hjemmeside. En meget populær effekt er den rullende tekst i browserens statuslinie. Mere informativt er det hvis man i statuslinien giver en uddybende beskrivelse af f.eks. links. I det hele taget er JavaScripts velegnet til af lave effekter af typen "onMouseOver". Bestemte handlinger med musen fra den besøgende kan altså udløse en event.

JavaScripts kan også anvendes til forbedring af navigationen på en hjemmeside f.eks. ved brug af rullemenuer.

Med JavaScripts er det også muligt, at lave enkle spil til siden. Man kan lave popup advarsler til besøgende m.m.                                                       

JavaScripts kan dog anvendes til endnu mere nyttige ting efter min mening. Interaktive formularer er meget anvendte på Internettet. Ofte benyttes CGI- scripts på serversiden, da disse modsat for hvad der almindeligvis gælder for JavaScripts har den egenskab, at de kan skrive til en fil på serveren. Dette er hensigtsmæssigt, men har den ulempe, at den besøgende må vente på svar fra serveren.

JavaScripts er her en god løsning, da man med disse kan lave validering af felterne i en formular. Brugeren undgår herved lange svartider fra serveren.

En anden nyttig egenskab ved anvendelse af JavaScripts er indhentning af oplysninger om browser og browserversion. Dette kan bruges til simpel oplysning om browser. Et sådant script vil du finde adgang til fra min forside. Det kan dog også anvendes til mere nyttige ting, Web-dokumenter tager sig ofte forskelligt ud i forskellige browsere. Man kan her anvende et Script til, at videredirigere besøgende til en browserspecifik side.

JavaScripts kan også bruges til, at undersøge hvilke plug-ins der er installeret på den besøgendes Computer. I alle tilfælde hvis denne anvender Netscape. Denne feature er desværre ikke mulig med Internet Explorer.

Hertil kommer, at der i JavaScript er nogle indbyggede funktioner som f.eks. tidsregning. Det vil blive berørt yderligere i det efterfølgende afsnit.

 

 

 
 

Jeg har ikke selv nogen videre erfaring med udvikling af JavaScripts. Det er heller ikke muligt på en side som denne, at behandle programmering af JavaScripts særligt indgående. Efterfølgende afsnit vil kun opridse nogle hovedtræk.

JavaScripts indlejres i HTML koden og kan i princippet indsættes 4 steder i et Web-dokument. Scriptet kan indsættes i dokumentets brødtekst hvorved det vil fremtræde på siden. Endvidere er det muligt, at indsætte et script til afvikling fra såvel "head" som "body". Endelig er det muligt, at afvikle et script fra en fil.

HTML koderne for anvendelse af et script er <script> - </script>

JavaScripts kan som tidligere anført arbejde med tid. F.eks. vil kommandoen "Set time" fastsætte tidspunkt og dato i forhold til den tid der er gået siden 1. januar 1970 i millisekunder.

Med Javascipts kan man anvende funktioner (function)

Anvendelse af funktioner vil returnere en værdi til det script der kaldte dem. Ofte er der brug for et datainput fra "databeholdere". Til dette formål bruger man variable. Man skelner mellem variable der er globale dvs. gælder for hele scriptet og lokale variable der tilhører en bestemt funktion.

En anden type af "databeholdere" er objekter. Som et eksempel på et objekt kunne man f.eks. nævne en tabel der indeholder en adresseliste. En sådan tabel ville i givet fald indeholde tekstelementer. Man taler her om strenge. For at gøre det mere kompliceret kan et objekt have både overordnede og underordnede objekter. Ligesom man kan anvende funktioner i JavaScripts kan man anvende specialiserede funktioner for objekter. Man taler så om anvendelse af en metode

JavaScripts kan endvidere bruges til test og sammenligning af værdier. På den måde kan man anvende betingelsesudtryk af f.eks. typen: if (a = =1) window.alert ("Der blev fundet et 1-tal").. På denne måde kan man bruge JavaScripts til, at afgøre om et udtryk er sandt eller falsk. Og der kan yderligere knyttes betingelsesoperatorer til udtrykket                                               

Anvendelsen af betingelsesudtryk kan blandt  andet.bruges i forbindelse med løkker som er en anden programmeringsteknisk mulighed med JavaScripts.

Løkker kan anvendes i forbindelse med tællefunktioner eller til at gentage en funktion så længe betingelserne er opfyldt.

JavaScripts kan som tidligere nævnt være med til at gøre hjemmesider Interaktive. Når man vil udløse en begivenhed i JavaScripts anvender man eventhandlers

Som tidligere nævnt kan JavaScripts anvendes i forbindelse med formularer og der kan laves validering af formularfelter i den forbindelse

JavaScripts kan også anvendes i forbindelse med navigationen på et Web-sted, og her er der indbygget en model i JavaScripts nemlig DOM (Document Object Model). 

Modellen består af over-, under- og sideordnede objekter. For hvert objekt i modellen taler man om en node.

I begyndelsen af JavaScripts historie var der ingen egentlig standard for DOM. World Wide Web Consortium har imidlertid fastsat en standard for DOM

I forbindelse med dokumentstrukturen kan JavaScripts som en af de avancerede muligheder bruges til arbejde med style sheets som blev omtalt i sektionen "Web-design". Jeg vil afgrænse mig fra yderligere, at behandle spørgsmålet om DOM her.

JavaScripts har yderligere indbygget muligheden for anvendelse af matematiske funktioner.

Afsluttende bemærkninger

Ovenstående er et oprids af anvendelsesmulighederne i JavaScripts og deres funktionsmåde - Ikke andet. At udforme Scripts kræver præcision både i indhold og syntaks. For besøgende der allerede kan det er ovenstående formentlig uinteressant. For dem som ønsker at udforme Scripts er angivet nogle ressourcer nederst på denne side. For andre interesserede angives nogle muligheder i afsnittet nedenfor. Se i øvrigt dette eksempel på et JavaScript , som jeg ikke kunne stå for.

 

 

  Det er jo langt fra enhver beskåret selv, at udvikle deres egne JavaScripts. Det er både en kompliceret og besværlig proces som dels kræver afsættelse af tid til, at sætte sig ind en forholdsvis kompliceret programmering, samt tid til scriptudvikling og fejlretning.

Heldigvis er der en del scriptudviklere der lægger deres scripts tilgængelige for andre på nettet.

Det kan således lade sig gøre, at hente en lang række scripts af mere eller mindre funktionel art på nettet, som kan bidrage til din side. Blandt ressourcerne der angivet nederst på siden er der flere links hvor der ligger scripts - så du kan lade dig inspirere.

Som anført andetsteds på min hjemmeside bør man kigge kildekoden igennem, da hele scriptet ikke i alle tilfælde fremstilles i brødteksten på siderne

 

 

Libris det det tidligere IDG forlag, tryk på efterfølgende animation  

Her kan du finde scripts, tuturials m.m.

Activedeveloper.dk: Tryk på efterfølgende animation for, at komme dertil  

 

HTML.DK : Tryk på efterfølgende animation for, at komme dertil
JavaScript.Internet.com: Tryk på efterfølgende animation for, at komme dertil